Contact us

442 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Phường Đồng Quang, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

097 200 09 86

nhicoffeehouse@gmail.com

Find us on
Multimedia
  • android-img
  • ios-img